SPIS PROCEDUR POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOWAŃ I SYTUACJI PROBLEMOWYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ALOJZEGO NAGLA
W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM
 
 
1. Procedury:
 
I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków      w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
 
II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.
 
III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 
IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 
V. W przypadku agresywnego zachowania ze strony uczniów.
 
VI. W sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych na terenie szkoły.
 
VII. W przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).
 
VIII. W sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły.
 
IX. W sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.
 
X. W przypadku podejrzenia, posiadania lub stwierdzenia używania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych przez ucznia na terenie szkoły.
 
XI. W przypadku ucznia – sprawcy czynu karalnego poza terenem szkoły, gdy interweniuje pracownik szkoły.
 
XII. W sytuacji wagarów ucznia.
 
XIII. Powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych.
 
XIV. W przypadku prób samobójczych ucznia.
 
XV. W przypadku dziecka odrzuconego w klasie.
 
XVI. Wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły (poza wcześniej omówionymi).
 
XVII. Nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 
XVIII. W sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenie, molestowanie seksualne, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).
 
XIX. W przypadku ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, jakim jest znieważenie lub współudział w znieważeniu nauczyciela, uwłaczając jego godności osobistej (np. poprzez zapisy elektroniczne, obrazy czy inne masowe środki komunikowania).
 
XX. Postępowanie nauczycieli wobec uczennicy będącej w ciąży.
 
XXI. W sytuacji podejrzenia zaniedbania ucznia przez dom rodzinny.
 
XXII. W przypadku podejrzenia występowania wszawicy w danej grupie uczniów.
 
XXIII. Przemoc w domu, alkoholizm w domu, molestowanie i wykorzystanie seksualne.
 
XXIV. W przypadku autoagresji ucznia.
 
XXV. W przypadku przemocy wirtualnej (cyberprzemocy).
 
XXVI. W przypadku, gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie w czasie pobytu na terenie szkoły.
 
XXVII. W przypadku, gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie w czasie pobytu na wycieczce szkolnej.
 
XXVIII. W przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkole.
 
XXIX. W przypadku osób bezzasadnie przebywających na terenie szkoły lub osób zachowujących się niewłaściwie na terenie szkoły.
 
XXX. Reagowania na epizod psychotyczny ucznia w szkole.
 
XXXI. W przypadku fałszerstwa dokonanego przez ucznia.
 
XXXII. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.
 
XXXIII. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta      i poza miejscem zamieszkania.
 
XXXIV. W przypadku dziecka chorego na cukrzycę.
 
XXXV. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia napadu padaczkowego.