1. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VIII

W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów.

POBIERZ

 

2. PROGRAM WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

„ Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości”

 

F.D.Roosvelt

  

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

POBIERZ

 

3. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW klas I-VIII

POBIERZ

4. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

POBIERZ

5. REGULAMIN POZOSTAWIANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DO DEPOZYTU SZKOLNEGO

POBIERZ