Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 są Aneta Wenta i Mariusz Królikowski
 
PRIORYTETY:
 
1. Zachowanie zgodne z przyjętymi zasadami i normami społecznymi.
2. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Rozbudowa szkoły.
3. Kształtowanie postawy tolerancji, empatii, szacunku, odpowiedzialności, asertywności, wrażliwości, zaufania.
4. Troska o własny rozwój z uwzględnieniem swoich potrzeb i możliwości.
5. Pomoc koleżeńska w nauce (wspieranie).
6. Komunikacja wprost - pokojowe rozwiązywanie konfliktów i problemów.
7. Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.
8. Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe regionu.
9. Przeciwstawianie się agresji  oraz przemocy w szkole i poza nią.
10. Eliminowanie wulgaryzmów. Troska o język ojczysty w codziennym życiu.
11. Dbamy o swoją Małą Ojczyznę.
12. Unikanie zagrożeń cywilizacyjnych: uzależnienia, cyberprzemoc itp.