Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2018/2019
        Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO 08.06.2018R.
 
  
  Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla      
     w Nowym Dworze Wejherowskim należą następujące miejscowości: 
     Bieszkowice, Gniewowo, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki,
     Zbychowo.
 
  Podstawa prawna: 
  Ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59)
 
  Terminy postępowania rekrutacyjnego - Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo więcej ...
 
 
  Wymagane dokumenty:
  
  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami                                                         
     (dostępny na stronie internetowej http://sspndw.pl/  oraz w sekretariacie szkoły).
  2. Akt urodzenia dziecka w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły (do wglądu).
 
 
  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego:
 
  1.  Do oddziału przedszkolnego przy SP w Nowym Dworze Wejherowskim na rok szkolny 2018/2019 przyjmuje się dzieci 
       urodzone w 2012r., 2013r., 2014r. zamieszkałe w Gminie Wejherowo.
  2.  Rodzice składają "Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego" lub „Deklarację kontynuacji” (w przypadku          
       dzieci, kontynuujących edukację w naszej placówce).
  3.  Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z wyznaczonymi kryteriami. 
  4.  Obowiązek udokumentowania spełniania kryteriów spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach.
 
  Kryteria ustawowe:                pobierz "KRYTERIA USTALONE USTAWOWO"
  Kryteria ustalone przez organ prowadzący: KRYTERIA USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY więcej ...
 
  Przebieg rekrutacji oraz składania dokumentów
 
  1. Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów podawane są każdego roku do informacji publicznej na tablicy ogłoszeń
      na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
  2. Wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą  spełnienie kryterium, wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia
      dziecka/kandydata, odwołania składają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w sekretariacie szkoły.
  3. Złożone wnioski rekrutacyjne rozpatruje powołana przez Dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 
 
   Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
 
  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
      rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
      kandydata do SP w Nowym Dworze Wejherowskim.
  2. W terminie 5 dni od daty wystapienia rodzica/opiekuna prawnego Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza
      uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnidenia rodzic/opiekun prawny może wnieść do Dyrektora odwołanie
      od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców/opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu
      odwołania.
  5. Od decyzji Dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 
 
  Ochrona danych osobowych
 
  1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest szkoła.
  2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica.
  3. Wnioski składane do szkoły są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych
      dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
  4. Pracownik szkoły upoważniony przez Dyrektora szkoły do gromadzenia wniosków i ich procedowania posiada stosowne
     upoważnienie.
  5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka  
      w oddziale przedszkolnym.
 
 
  Postanowienia końcowe
 
  1. Załącznikami do regulaminu są:
 
  - wniosek kandydata - druk do pobrania,
  - deklaracja kontynuacji kl.0 - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodzica kandydata o wielodzietności rodziny - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa
    rolnego lub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydta o zamiarze kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo 
    kandydata - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat jest zstępnym - druk do pobrania,
  - oświadczenie woli - druk do pobrania.
 
  2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w szkole
     oraz na stronie szkoły
 
  3. Powyższy regulamin obowiązuje od 19.01.2018r.