Rekrutacja 2019/2020
 
                                                 REKRUTACJA 2019/2020
 
 
 
 
 
 
 
Załącznikami do regulaminu są:
 
 
  wniosek kandydata - druk do pobrania,
  - deklaracja kontynuacji kl.0 - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodzica kandydata o wielodzietności rodziny - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej,        gospodarstwa rolnego lub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydta o zamiarze kontynuacji edukacji przedszkolnej przez              rodzeństwo kandydata - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania - druk do pobrania,
  - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat jest zstępnym - druk do pobrania,
  - klauzula informacyjna do wniosku (proszę dołączyć do dokumentacji) - druk do pobrania. 
 
 
 
 
Załącznikami do regulaminu są:   
                                                                                                                                              
 - wniosek o przjęcie dziecka z obwodu szkoły do klasy I  - druk do pobrania,
 - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu  szkoły do klasy I  - druk do pobrania,
 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej - druk do pobrania,
 - oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,         gospodarstwa rolnego w miejscu należącym do obwodu szkoły- druk do pobrania,
 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika szkoły - druk do pobrania,
 - oświadczenie woli rodziców kandydata  - druk do pobrania,
 - klauzula informacyjna do wniosku (proszę dołączyć do dokumentacji) - druk do pobrania.

Wzory dokumentów można również odebrać w sekretariacie szkoły.